Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  
   
 
     Software      New Software  
  SmartDrugstore :: Drugstore Management System
SmartDrugstore Group
SMDRG Pscr  
SMDRG10th-2017  
SMDRG3.0.5 Plus+ 10th  
SMDRG3.0.5 Plus+20th  
SMDRG3.0.5 Plus+20th EXP  
SMDRG - C  
SmartDrug-Interaction  
Smart-Guide  
SMDRG 3.0.5 PlusX  
SMDRG Hybrid  
SMDRG Touch  
SMDRG Xtra  
SMDRG Sky  
SMDRG3.0.5Plus+ NW  
SmartDispensing  
SmartDispensing 2.0  
SmartDispensing 2.0 Plus  
SMDRG MIS  
SmartDrugstore Online

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
SmartDrugstore 3.0.5 Plus+ 20th
 

SmartDrugstore 20th  เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบสำหรับใช้งานทั่วไป  ใช้งานง่าย การวางหน้าจอเป็นระบบและมีระเบียบในการใช้งาน  มีการแสดงข้อมูลการขายอย่างครบถ้วน   แบบการขายแสดงให้เห็นในหน้าเดียว  มีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆ เช่น การชำระเงินผ่านรูปธนบัตร  ระบบบัตรเครดิต, บัตรสมาร์ทเพริ์ส, การเข้าทำงานเป็นผลัดของพนักงาน, การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ฉลากยา เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จ เครื่องอ่านบาร์โค้ด,  การลงรหัสการขายของพนักงานแต่ละคนเพื่อคำนวณยอดขาย, ระบบการเช็คการเปิดปิดลิ้นชักอัตโนมัติ, ปรับปรุงเรื่องคลังสินค้า, เพิ่มเติมระบบรายงาน, พัฒนาและปรับปรุงระบบรหัสยา และ การสั่งซื้อ, เพิ่มความรวดเร็วและง่ายในการใช้งานมากขึ้น


  1  
  SmartDrugstore :: Drugstore Management System
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2030