Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  

 
 

 

ระบบนี้ทีมงานพัฒนาเพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจร้านยาที่มีหลายสาขา  สามารถบริหารงานสาขาได้ โดยสาขาจะส่งข้อมูลสำคัญขึ้นมาเพื่อประมวลผลสรุปให้กับผู้บริหาร  เจ้าของ หรือสาขาแม่ (Head Office) ทุกวัน หรือตั้งเวลาได้ตามความต้องการ  ข้อมูลที่สำคัญเช่น  ยอดขายแต่ละสาขา ยอดขายรวม ยอดขายแบ่งตามช่วงเวลา จำนวนลูกค้าแยกตามสาขา   รวมทุกสาขา    ยอดยา และสินค้าขายดี  ไม่เคลื่อนไหว  มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกราฟ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยา................

 

 

 

 

 
 


© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2025