Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  
   
 
     Software      New Software  
  SmartDrugstore :: Drugstore Management System
SmartDrugstore Group
SMDRG Pscr  
SMDRG10th-2017  
SMDRG3.0.5 Plus+ 10th  
SMDRG3.0.5 Plus+20th  
SMDRG3.0.5 Plus+20th EXP  
SMDRG - C  
SmartDrug-Interaction  
Smart-Guide  
SMDRG 3.0.5 PlusX  
SMDRG Hybrid  
SMDRG Touch  
SMDRG Xtra  
SMDRG Sky  
SMDRG3.0.5Plus+ NW  
SmartDispensing  
SmartDispensing 2.0  
SmartDispensing 2.0 Plus  
SMDRG MIS  
SmartDrugstore Online

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SmartDrugstore-C
ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยาสมบูรณ์แบบ
SmartDrugstore-C  นวัตกรรมใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ร้านยาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับระบบการให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร โดยมีระบบห้องปรึกษา  วินิจฉัย จ่ายยา และเก็บประวัติ อย่างเป็นระบบ (Counseling Room) ทั้งนี้จะเหมาะสำหรับร้านยาที่มีเภสัชกรให้คำปรึกษาคนไข้ที่มีห้องปรึกษาหรือโต๊ะให้คำปรึกษาแยกกันกับระบบการขายยาหน้าร้าน  ระบบนี้จะเชื่อมต่อกับระบบคลังสินค้าและยา เมื่อเภสัชกรได้ให้คำปรึกษาคนไข้แล้ว สามารถบันทึกประวัติคนไข้ และจ่ายยาส่งออกมาด้านนอก ที่เคาท์เตอร์  โดยเคาท์เตอร์ด้านหน้าจะเห็นรายชื่อคนไข้แสดง  สามารถเรียกชื่อคนไข้เพื่อมารับยาและจัดยา ชำระค่ายาได้ที่เคาท์เตอร์  

SmartDrugstore-C   ยังเหมาะสำหรับร้านยาของคณะเภสัชศาตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะให้มีระบบร้านยาแบบใหม่เสมือนคลินิกหรือโรงพยาบาล  มีเภสัชกรให้คำปรึกษากับคนไข้  มีประวัติเก็บไว้เพื่อติดตามผล มีระบบนัดหมายคนไข้  เชื่อมต่อได้แยกเป็นห้อง  มีระบบสต๊อกรวม  นอกจากนี้ยังคงระบบการขายหน้าร้าน (Point of Sales: POS) ที่โดดเด่นเอาไว้ ในกรณีคนไข้มาซื้อยาและสินค้าเพียงอย่างเดียว 

SmartDrugstore-C    สามารถประยุกต์กับร้านยาเพื่อยกระดับเป็น Health  Center ที่มีเครื่องมือตรวจวัดร่างกายประกอบ เช่น เครื่องวัดความดัน  เครื่องชั่งน้ำหนัก   เครื่องตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว  เครื่องมือวัดความหนาแน่นของกระดูก  ฯลฯ ที่จะช่วยให้การวินิจฉัยและการใช้ยาเป็นไปอย่างมมีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้  ยังเป็นการยกระดับร้านยาของประเทศไทย  ให้มีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น นอกจากการหยิบยาขายให้กับคนไข้และรับเงินเท่านั้น

SmartDrugstore-C   จะช่วยให้เภสัชกรได้มีเครื่องมือในการใช้ความรู้ ความสามารถในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านยา  เพื่อวินิจฉัยและให้คำปรึกษากับคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ   มีระบบการแสดงประวัติแบบรวม สามารถเรียกดูได้ และพิมพ์เก็บไว้ในแฟ้มคนไข้ได้


  1  
  SmartDrugstore :: Drugstore Management System
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2030