Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  
   
 
     Software      New Software  
  SmartDrugstore :: Drugstore Management System
SmartDrugstore Group
SMDRG Pscr  
SMDRG10th-2017  
SMDRG3.0.5 Plus+ 10th  
SMDRG3.0.5 Plus+20th  
SMDRG3.0.5 Plus+20th EXP  
SMDRG - C  
SmartDrug-Interaction  
Smart-Guide  
SMDRG 3.0.5 PlusX  
SMDRG Hybrid  
SMDRG Touch  
SMDRG Xtra  
SMDRG Sky  
SMDRG3.0.5Plus+ NW  
SmartDispensing  
SmartDispensing 2.0  
SmartDispensing 2.0 Plus  
SMDRG MIS  
SmartDrugstore Online

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
SmartDrugstore 3.0.5 Plus+ 20th EXP
 

ซอฟต์แวร์  SmartDrugstore 20t h-EXP สำหรับบริหารงานภายในร้านยาของท่าน   ซอฟต์แวร์นี้เป็นซอฟต์แวร์ในซีรีส์ 20th ที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของโมดูลค่าใช้จ่าย (Expense) โดยที่ผู้ใช้งานสามารถตั้งหัวข้อค่าใช้จ่ายเพื่อลงบันทึกรายเดือน  ระบบจะมีการแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายรายเดือน ทั้งตัวเลขและกราฟ และจะดึงรายรับ (รายได้) เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายจ่าย  เป็นรายงาน รายรับ-รายจ่าย เพื่อแสดงกำไรขาดทุน  ร้านยาก็จะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินการดำเนินธุรกิจของตนเอง  มีรายงานเปรียบรายรับ-รายจ่าย ต่อเดือน กำไร-ขาดทุนต่อเดือน  


  1  
  SmartDrugstore :: Drugstore Management System
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2030